Connect with us

ข่าว

สหกรณ์จังหวัดขานรับแนวทางกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ในแปลงเกษตร ดันให้ใช้ประโยชน์ทดแทนการเผาทิ้ง

Published

on

ผู้สื่อข่าว : วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสมาชิกกลุ่มปลูกผักในโรงเรือนร่วมกับเจ้าหน้า สวพส.และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในประเด็นลดการเผา คืนปอดที่สะอาดให้ลูกหลานบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้ สมาชิกกลุ่มปลูกผัก 16 ราย นำตอข้าวโพด ฟางข้าว เศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ มาคนละ 150 ก.ก. เพื่อทำปุ๋ยหมัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวิธีการบริหารจัดการ เมื่อได้ปุ๋ยหมักนำไปใช้ในโรงเรือนละ 200 ก.ก. กลุ่มเตรียมสหกรณ์ฯจะหักค่าปุ๋ยหมัก ก.ก.ละ 1.- บาท จากรายได้ผลผลิตของสมาชิก นำเข้าเป็นหุ้นเพิ่มในกลุ่มเตรียมสหกรณ์ฯของแต่ละคน เริ่มจากกลุ่มปลูกผักในโรงเรือนจากตอข้าวโพดที่เคยเผาเรามาทำปุ๋ยหมักแทน เพื่อลดการเผา

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกพื้นที่ที่ยังมีปัญหาการลักลอบเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรในแต่ละฤดูกาลมานาน ส่งผลต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี จนกลายเป็นผลกระทบในวงกว้างต่อสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวและสุขภาพอนามัยของผู้คน ซึ่งแนวทางการใช้ประโยชน์จากวัชพืชจากแปลงเกษตรคือการแก้ไขปัญหาทางตรงจากเกษตรกร ลดการเผา ได้ปุ๋ยมาใช้เองด้วย

Advertisement
Continue Reading
Advertisement