Connect with us

ข่าว

ชาวเด่นชัย “ขอบคุณ” บมจ.ธนชาติประกันภัย มอบอุปกรณ์แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนฯกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ภายใต้โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 “

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเมืองหน้าด่าน ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่จังหวัดแพร่ภายใต้การบริหารของ นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ซึ่งคณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานเอกชน ข้าวมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ส่งมอบอุปกรณ์ และการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายใต้โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” ในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ นายสุวัฒน์ ระดมสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหม บมจ.ธนชาติประกันภัย นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย และ พ.ต.ท.ชัยชาญ หาญตระกูล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย และลงพื้นที่ส่งมอบถนนจุดที่ได้รับการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่บ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัยฯ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย กล่าวว่าโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัย และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชน ด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

นายสุวัฒน์ ระดมสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหม บมจ.ธนชาติประกันภัย กล่าวว่า ทาง บมจ. ธนชาตประกันภัยผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันภัยที่ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร และมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างถนนที่มีความปลอดภัยกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินขอผู้ใช้รถใช้ถนน โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes,We Safe” ที่ดำเนินงานทั้งในด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “รวมพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย” ขึ้น

โดยมีเป้าหมาย กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ร่วมสะท้อนปัญหาของความปลอดภัยบนท้องถนน ,ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่วนรวม, สร้างองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับชุมชน, ผลักดันพลังของคนในชุมชนให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี, ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ ,สนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ,ตั้งเป้าหมายแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุบนถนน ให้ได้ 30 แห่งทั่วประเทศ ,สนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาจริงในแต่ละชุมชน ชุมชนได้อะไรจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย, ได้ร่วมสะท้อนปัญหาในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนน, ได้แสดงความเป็นผู้นำในงานด้านอุบัติเหตุของชุมชนเพื่อชุมชน, ได้เรียนรู้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ,ได้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับแผนป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ตามมาตรฐาน ,ได้โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน, ได้รับงบประมาณใช้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของคนในชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง, ได้รับธง “ชุมชนถนนปลอดภัย” จากธนชาตประกันภัย เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายว่าชุมชนหรือหมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีและได้แสดงพลังความร่วมมือเพื่อทำให้ชุมชนมีถนนที่ปลอดภัย , ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงบนถนนในประเทศไทย

Advertisement

ซึ่งเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 331 ทีม จากที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 61 โครงการ ซึ่งมีพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 พื้นที่ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย พิษณุโลก แพร่ ร้อยเอ็ด ลำพูน สกลนคร อ่างทอง อุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์

จากกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ที่สร้างสรรค์สังคม ทำให้พี่น้องชาวเด่นชัยทราบเรื่อง ต่างออกมา “ขอบคุณ” บมจ.ธนชาติประกันภัย มอบอุปกรณ์แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนฯให้กับเทศบาลตำบลเด่นชัย ภายใต้โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 “

Continue Reading
Advertisement