Connect with us

ข่าว

อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ “เร่งสร้าง” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงงานที่ควรรู้สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

Published

on

ผู้สื่อข่าว : ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวแพร่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ห้องนคราแกรนด์บอลรูมโรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดการฝึกอบรม เรื่อง “พ.ร.บ.โรงงานที่ควรรู้
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และกฎหมาย ข้อบังคับด้านอื่นๆ

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดแพร่ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาศักยภาพและมองเห็นโอกาสของตนเองท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน และผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 100 คน

Advertisement
Continue Reading
Advertisement