Connect with us

ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว เปิดโครงการฟื้นฟูอาการหลังป่วยโควิด-19 หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในพังงา

พังงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

Published

on

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมลาฟอร่า เขาหลัก จังหวัดพังงา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ“Holistic Post Covid Care: the Next Era of Health and Well-being”การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ในงานแถลงข่าวงาน “Holistic Post Covid Care: the Next Era of Health and Well-being” การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ในวันนี้ จังหวัดพังงามีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง แต่จากผลการระบาดโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดพังงาลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จังหวัดพังงาได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวของพังงาให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย กระผมมีความเชื่อว่า การเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน นี้ นอกจากจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดพังงาแล้วนั้น ยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามัน และประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยจังหวัดพังงา มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพิ้นที่จังหวัดพังงา โดยจะมีโครงการที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้หายป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน อันจะนำมาสู่การสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย งานในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการ “เผยโฉมมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด พังงา” ด้วยการชูจุดขายความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก โดยผสมผสาน ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกในขณะนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น โปรแกรมการฟื้นฟูดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาตาม นโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” ของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการผลิตสินค้า และบริการใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ให้กับทุกห่วงโซ่ อุปทาน ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน จนถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้มีรายได้สูงขึ้น สู่การ “ฟื้นประเทศ ด้วยท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และ หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท4องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มจังหวัดอันดามันและของประเทศไทยมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะช่วยกันผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับ 1 ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกต่อไป

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในการเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะการแพทย์แผนไทยร่วมกับสถานประกอบการเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ทดลองโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น พบว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย ฯ จึงได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดโปรแกรมดังกล่าวสู่สถานประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการ Post Covid Syndrome จากทั่วโลก โดยคาดหวังว่า โปรมแกรมนี้จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตได้ นอกจากนั้นในวันนี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มานำเสนอเพื่อให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจตนเอง สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สูงขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ฯ ได้สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มจังหวัดอันดามัน และของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Advertisement
Continue Reading
Advertisement