Connect with us

ข่าว

มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”

คณะกรรมการจัดมหกรรมคนพิการผู้แสดงความสามารถ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงาน มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ของวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ Sky Walk ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Published

on

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานการเปิดงาน ซึ่งจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยอมรับและเห็นถึงศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จนนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทาน เป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแยกผู้แสดงความสามารถ ออกจากผู้ทำการขอทาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฝีมือ และพัฒนาความสามารถ ด้านต่าง ๆ สู่ระดับมืออาชีพ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี ซึ่งจะสามารถยกระดับของตนเองและครอบครัว ปัจจุบันมีคนพิการและคนปกติที่มีความสามารถมาขอออกบัตรกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แล้ว จำนวน 3,895 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้แสดงความสามารถพิการ จำนวน 1,668 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เปิดให้บริการรับจดแจ้งให้กับผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการธัญบุรีโมเดล เปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้แสดงความสามารถบริเวณลาน Sky Walk และศิลปิน-นักแสดงมาร่วมให้กำลังใจ อาทิ ศิลปินวง BNK48 และน้องนิโคลีน รองอันดับ 1 มิสเวิลด์ 2018

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article