Connect with us

ข่าว

สดช. มอบรางวัล Digital Transformation Award 2019 หวังสร้างกำลังใจต่อยอดรัฐ สู่ยุคดิจิทัล

Published

on

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดงานประกาศรางวัลโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award 2019) ระยะ 5 ปี  วันที่ 24 กรกฎาคม ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล

นางปิยนุช กล่าวว่า  นับเป็นปีแรกของการมอบรางวัล Digital Transformation Award 2019 ให้กับโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2560-2564 ซึ่งหลายหน่วยงานดำเนินการริเริ่มโครงการและประสบความสำเร็จในการใช้งานแล้ว ขณะที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนำไปเป็นต้นแบบต่อยอดสู่การจัดตั้งโครงการได้จริงต่อไป ทั้งนี้มีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ โครงการด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน และโครงการด้านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในภาครัฐ  อาทิ โครงการพร้อมเพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการด้านดิจิทัลที่ได้รับรางวัลด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดเสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation ฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับองค์กร” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลจากตัวแทนหน่วยงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบรรยายจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้สร้างสรรค์โครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทัดเทียมต่างประเทศ ลดการขอข้อมูลจากประชาชนและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่า วิวัฒนาการด้านดิจิทัลของไทยอยู่ในระดับ Digital Aware หรือ ขั้นที่ผู้นำองค์กรเห็นถึงความสำคัญของดิจิทัล แต่การดำเนินงานของหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามโครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า มีบางหน่วยงานเริ่มเข้าสู่ระดับ Digital Transformation หรือ การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร 

Continue Reading
Advertisement