Connect with us

ข่าว

พัฒนาฝีมือพะเยาเร่งรัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคารอำเภอดอกคำใต้

Published

on

ผู้สื่อข่าว : พรรณณีย์ มูลเทศ ผู้สื่อข่าวพะเยา 
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Brickinfo

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในอำเภอดอกคำใต้และจุน จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสันป่าฝาง หมู่ที่ 2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศเพียงสาขาเดียว คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน (50%) ใช้ผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ (25%) ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม/สัมมนา และส่วนที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน (25%) โดยการสัมภาษณ์ ดังนั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนจะเป็นต้องรีบเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินความรู้ความสามารถดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาที่กำหนดเพียงวันละ 315 บาทเท่านั้น โดยตลอดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ผู้สนใจสมัครได้ที่ โทร 0-5446-6003-4 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement