Connect with us

ข่าว

“เติมน้ำ เติมใจ ช่วยภัยแล้ง” กองทัพภาคที่ 3 ส่งทหารช่วยภัยแล้ง

“ เติมน้ำ เติมใจ ช่วยภัยแล้ง ” กองทัพภาคที่ 3 ส่งทหารช่วยภัยแล้ง เริ่มแจกจ่ายน้ำ ซ่อมบ่อบาดาล โฆษกกองทัพภาคที่ 3 ย้ำ บูรณาการทุกหน่วยงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมช่วยเหลือ 24 ชม.

Published

on

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมทีมช่างภาพ PR ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สัญจรเมืองรถม้าข้าวซอยอร่อย แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ณ วัดสะพานหิน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีสาระสำคัญ ได้แก่ การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ , การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2562 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตามลักษณะภูมิสังคมของชุมชนและตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ” (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทำให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลงจากอดีตที่ผ่านมา อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Advertisements
Direct Sale Ads - In Article

สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 มีการดำเนินโครงการดังกล่าวครอบคลุมในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้ หัวใจหลักคือการฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การเข้าสำรวจความต้องการ โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ประกอบกับการใช้เทคโนยีสารสนเทศ โดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ ทำให้เห็นภาพ องค์รวมของการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตามความจำเป็นและความต้องการแล้ว ยังทำให้ชุมชนได้มีองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำชุมชน สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชนในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าทำการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนมีความต้องการแหล่งน้ำ เพื่อร้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2562 (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด 12 โครงการฯ และ การเตรียมความพร้อมของ “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ กองทัพภาคที่ 3” รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติอื่น ๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะในห้วงที่ฝนทิ้งช่วง ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชน จิตอาสาในการระดมทรัพยากร การเตรียมความพร้อมของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ ในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถได้รับความช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ เมื่อเกิดเหตุ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้านหรือศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3.

Continue Reading
Advertisement